کف سازی پیاده رو

موزائیک فرش پیاده رو پیرامون مسجد امام حسن عسگی (ع)