کاروانسراي عباسي (متعلق به دوره صفويه) در اطراف شهر علویجه و یکی از بناهای تاریخی این شهر میباشد.