ساخت و بهربرداری از نورپردازی شهری در پارک خلیج فارس علویجه