معرفی و شرح وظایف:

 • پیگیری ابلاغ کلیه بخشنامه ها ، دستورالعملها و آئین نامه ها

 • تنظیم برنامه های شهردار در مورد بازدید از طرحهای شهری و مناطق و سازمانها

 • تنظیم جلسات منظم شهردار با اعضاء شورای اسلامی شهر ، نمایندگان محلی شورا و استاندار و فرماندار

 • بررسی گزارشهای واصله و ارائه خلاصه به شهردار

 •  ارائه گزارشات معاونین به شهردار

 • پیگیری مصوبات شورای مشاورین و معاونین تا حصول نتیجه

 • ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص و واحدهای تابعه

 • یادآوری تاریخ کنفرانسها و جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده ها

 • پیگیری نامه های ارجاعی به همکاران و واحدهای ذیربط و ارائه گزارش آن به شهردار

 • تهیه و تنظیم گزارش عملکرد دفتر به صورت ماهیانه و سالانه

 • انجام دیگر وظایف محوله از سوی شهردار